logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  (kontrahent)

 

Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Serdeczna Troska Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 5A, 31-989 Kraków, REGON: 356119834, NIP: 6751249766, KRS: 0000102100. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 12 640 80 80  lub listownie na adres siedziby.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby administratora.

Zakres przetwarzania danych

Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, który wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa cywilnego, ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Zakresem przetwarzania objęte są też dane osobowe, które zostały podane przez Państwa dobrowolnie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania  danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych osobowych, które zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie podane w trakcie zawierania i wykonywania umowy także Pana/Pani zgoda;

realizacji przez administratora danych obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez administratora danych obowiązków, w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania - w przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (usprawiedliwiony interes administratora danych);

realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych, w tym obrony praw i dochodzenia roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (usprawiedliwiony interes administratora danych).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będziemy je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz:

  dostawcom usług księgowych oraz innych usług, w tym np. ochrony mienia;

  dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów IT.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

  dostęp do własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

  sprostowanie własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

  usunięcie własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

  ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowości danych osobowych.

  przenoszenie własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe.

  cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

  wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa.

Dla skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

2024  Serdeczna Troska