logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  (pacjent)

 

Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Serdeczna Troska Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 5A, 31-989 Kraków, REGON: 356119834, NIP: 6751249766, KRS: 0000102100. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 12 640 80 80  lub listownie na adres siedziby.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby administratora.

Zakres przetwarzania danych

Na potrzeby weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz w celu umawiania wizyt przetwarzane są Państwa dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. W przypadku przebywania na terenie placówek Państwa wizerunek może być przetwarzany w związku z monitoringiem wizyjnym.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Państwa dane w postaci adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na nas jako podmiot leczniczy, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne dla możliwości przebywania na terenie placówek z monitoringiem wizyjnym.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą, badania satysfakcji z udzielonych świadczeń leczniczych).

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obrony praw i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do oferowanych przez nas produktów i usług.

Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Państwu lub osobie przez Państwa upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zapisy z monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody lub do czasu ustania celu przetwarzania.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy ujawniać:

  dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów IT;

  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

  firmom świadczącym usługi ochrony mienia;

  agencjom marketingowym. jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację w celach marketingowych.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

  dostęp do własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

  sprostowanie własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

  usunięcie własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

  ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowości danych osobowych.

  przenoszenie własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe.

  cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

  wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa.

Dla skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

2021  Serdeczna Troska