logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  (PRACOWNIK)

 

Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Serdeczna Troska Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 5A, 31-989 Kraków, REGON: 356119834, NIP: 6751249766, KRS: 0000102100. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 12 640 80 80  lub listownie na adres siedziby.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby administratora.

Zakres przetwarzania danych

Dla realizacji poniżej podanych celów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe dane osobowe (jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych lub są niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy), wizerunek (monitoring wizyjny).

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest niezbędne dla zawarcia umowy o pracę. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Przygotowania umowy o pracę oraz czynności niezbędne do jej wykonania, w tym m.in.:

a)  Prowadzenie ewidencji pracowników;

b)  Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS;

c)   Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach;

d)  obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli dane przetwarzane są w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy.

Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.

Art.22² § 1 Kodeksu pracy.

Obrony praw i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres zatrudnienia oraz po rozwiązaniu stosunku pracy przez okres zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów w zakresie prawa pracy.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz:

  dostawcom usług kadrowych;

  dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów IT;

  dostawcom innych usług, w tym np. ochrony mienia.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

  dostęp do własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

  sprostowanie własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

  usunięcie własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

  ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowości danych osobowych.

  przenoszenie własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe.

  cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

  wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa.

Dla skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

2024  Serdeczna Troska